Algemene voorwaarden – The Red Yarn

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912.
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW, in deze The Red Yarn, gevestigd en kantoorhoudend te Hoofddorp, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63689766.
Klant: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en de Klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Opdracht

3.1 De Fotograaf maakt, selecteert en bewerkt foto´s naar eigen inzicht en heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

3.2 Wijzigingen in de opdracht door de Klant om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Klant en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na schriftelijke overeenstemming tussen de Klant en de Fotograaf.

3.3 In geval van overige fotografie is de Fotograaf gerechtigd om op grond van organisatorische redenen de datum en/of de locatie in overleg met Klant te wijzigen.


4. Levering

4.1 De Fotograaf stelt de te leveren selectie foto´s samen. De foto’s worden geleverd in hoge resolutie zonder watermerk. Foto’s worden door de Fotograaf bewerkt afgeleverd. De bewerking van de foto’s gebeurt in de stijl die eigen is voor The Red Yarn en ligt in lijn met de beelden die op de website van deze te zien zijn. De Klant ontvangt een minimum van 25 bewerkte foto´s via WeTransfer. De klant is verantwoordelijk voor het bewaren van de geleverde foto's. De Fotograaf tracht de geleverde foto's gedurende een jaar vanaf de datum van levering te bewaren. Dit is echter een extra dienst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

4.2 De Klant heeft geen recht op inzage in of ontvangst van RAW beelden.

5. Vergoeding

5.1 De overeenkomst komt tot stand op basis van de door de Fotograaf toegestuurde
5.2 vrijblijvende offerte, met daarin een bindend en vast, in euro´s vermeld tarief.

5.3 In geval van bruiloften zijn reiskosten binnen Nederland in de prijs inbegrepen. In geval van fotoreportages van een andere soort geldt een standaard reiskostenvergoeding van € 0,25 per kilometer (ex BTW). Parkeerkosten worden niet berekend.

5.4 In geval van shoots is Klant verantwoordelijk voor locatievergoedingen zoals,
5.5 maar niet beperkt tot, toegangskosten.

5.6 Overige noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Klant te worden vergoed.

6. Facturering en betaling

6.1 De Klant zal de Fotograaf voor de geleverde diensten de overeengekomen vergoeding via bankoverschrijving betalen. Deze betaling vindt vooraf plaats. Hiertoe zal per pdf aan de Klant een factuur worden verzonden. Het recht op een papieren factuur vervalt hierbij.

6.2 In geval van bruidsfotografie dient de aanbetaling van de factuur, 50% van de totale factuur, ten tijde van de definitieve boeking te worden voldaan zoals beschreven op de factuur, onder vermelding van het factuurnummer. Na betaling is de datum van bruidsfotografie definitief. Het restant van de betaling dient binnen een week na de digitale levering van de foto´s te worden voldaan. In geval van overige fotografie dient het volledige bedrag van de factuur uiterlijk een dag voor de datum van de shoot op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur zijn bijgeschreven. Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling door de Klant binnen de betaaltermijn zal direct na verloop van deze termijn verzuim intreden, zonder dat hiervoor verdere ingebrekestelling van The Red Yarn is vereist. Eveneens is The Red Yarn gerechtigd de te verlenen diensten op te schorten dan wel de datum vergeven aan een andere opdrachtgever.

6.3 De door de Klant aan de Fotograaf verschuldigde vergoedingen kunnen nimmer worden opgeschort dan wel verrekend met een eventuele vordering van Klant op The Red Yarn.

7. Klachten

7.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Klant zou leiden.

7.2 Reclamatie rechtvaardigt in geen geval opschorting door Klant van een opeisbare verbintenis.

8. Auteursrecht

8.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf.

8.2 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

8.3 De Klant geeft de Fotograaf toestemming voor gebruik voor promotionele doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, portfolio, blog, social media, wedstrijden en exposities. De Klant kan schriftelijk vooraf bezwaar tegen publicatie maken.

8.4 De Fotograaf kan toestemming verlenen tot verspreiden van haar werk. Hierbij geldt: a. De naam van The Red Yarn dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. b. De Klant neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

8.5 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Klant een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

9. Aansprakelijkheid en rechten van derden

9.1 De Fotograaf zet zich volledig en naar beste inzicht en vermogen in om de diensten op de meest zorgvuldige wijze te verlenen. De Fotograaf verstrekt hierbij geen garantie met betrekking tot het resultaat van de verrichte werkzaamheden. De Fotograaf is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming slechts dan aansprakelijk voor de directe en indirecte schade inclusief maar niet beperkt tot vervanging of bewerkingskosten van de Klant verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst, indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld of roekeloosheid van de Fotograaf.

9.2 De Fotograaf is jegens de Klant niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

9.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

9.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Klant een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Klant en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

9.5 Directe of indirecte schade voortvloeiend uit het aangaan, onderhouden en/of afhandelen van transacties en overeenkomsten tussen Klant en diens (derde) contractspartijen behoort nooit tot de aansprakelijkheid van de Fotograaf. Schade dient onverwijld na het ontstaan ervan schriftelijk aan de Fotograaf gemeld te worden.

9.6 Iedere vordering jegens de Fotograaf vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

9.7 Bepalingen in dit artikel vinden geen toepassing indien de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van de zijde van Klant.

10. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Klant heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

11. Herroeping en annulering

11.1 Behoudens de wettelijke uitzonderingsgronden kan Klant de overeenkomst herroepen binnen de onderstaande bedenktijd middels een schriftelijk verzoek via e-mail:
a. Levering van de diensten: binnen 14 (veertien) dagen na overeenkomen van de levering mits deze diensten minimaal twee weken na het overeenkomen van de overeenkomst geleverd worden. Indien dit niet het geval is, kan door Klant geen beroep worden gedaan op het herroepingrecht. De Klant gaat in dat geval akkoord met directe levering van de dienst en doet afstand van zijn/haar herroepingrecht.

11.2 Levering van producten door The Red Yarn kan niet herroepen worden.

11.3 Bij annulering, hieronder valt tevens verplaatsing van de datum van de bruiloft, tijdens de bedenktijd of voor aanvang van de levering van de diensten zoals overeengekomen in de overeenkomst is Klant een annuleringsvergoeding conform lid 4 en 5 van dit artikel aan de Fotograaf verschuldigd. Reeds door de Fotograaf gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de diensten dienen door Klant te worden vergoed. Hiertoe behoren ook kosten van eventueel door de Fotograaf ter uitvoering van de overeengekomen diensten ingeschakelde derden.

11.4 De annuleringsvergoeding wordt voor fotoshoots conform de volgende percentages vastgesteld:

- Bij annulering vanaf 0 tot 7 dagen voor het plaatsvinden van de shoot:  70% van de totaalfactuur
- Bij annulering vanaf 7 dagen of meer voor het plaatsvinden van de shoot:  50% van de totaalfactuur

11.5 De annuleringsvoorwaarden voor Bruidsfotografie worden als volgt vastgesteld:

- In geval van annulering van de overeenkomst door het bruidspaar op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de fotograaf recht op de reeds voldane betalingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

- In geval van annulering van de overeenkomst door het bruidspaar in de drie voorafgaande maanden aan de bruiloft, heeft de fotograaf recht op de het volledig overeengekomen bedrag als schadevergoeding voor het verliezen van de trouwdatum voor andere opdrachten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

12. Rechts- en forumkeuze

12.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

12.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Klant, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank Noord-Holland.